2019

Znajdź raport

27/2019

Raport bieżący nr 27/2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
godz. 19:07

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały/ł w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-23 Marcin Mosz - Członek Zarządu
2019-05-23 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII ZWZ na 21.06.2019 Projekty uchwał XXVIII ZWZ
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved