2021

Znajdź raport

20/2021

Raport bieżący nr 20/2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
godz. 18:36

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany celów niektórych funduszy zgromadzonych w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-05-21 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-05- 21 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-05-21 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie zwołania Projekty uchwał ZWZ
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved