2018

Znajdź raport

13/2018

Raport bieżący nr 13/2018
Data sporządzenia: 2018-04-11
godz. 21:19

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 25 maja 2018 roku na godzinę 12,00 XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zgodnie z uchwałą nr 15/2017 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2017r w sprawie trybu wyboru członków Zarządu Spółki).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (wg propozycji Zarządu: zmiana § 5 ust 1, § 8, § 13 ust 3, § 19 ust 4 Statutu).
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ (wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ).
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:
I.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki:
(wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ)

1. Proponuje się zmienić § 5 ust 1 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
70.30.Z Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z Produkcja wyrobów budowanych z gipsu
23.61.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
42.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną”.
otrzymuje brzmienie:
„ ust 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
70.30.Z Badanie rynku i opinii publicznej
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
42.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”

2. Proponuje się zmienić § 8 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
1. „Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
2. (skreślony)”
otrzymuje brzmienie:
„ Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń”.

3. Proponuje się zmienić § 10 ust 2 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„ust 2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza”.
otrzymuje brzmienie:
„ ust 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza.”

4. Proponuje się dodać w § 10 nowy ust 2a i 2b Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.
2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, prowadzonego na podstawie określonych przez Radę Nadzorczą szczegółowych zasad, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki członka Zarządu.”

5. Proponuje się zmienić § 13 ust 3 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„ust 3 Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)”.
otrzymuje brzmienie:
„ ust. 3 Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).”

6. Proponuje się zmienić § 16 ust 3 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„ust 3 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) procent udziałów,
8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego”
otrzymuje brzmienie:
„ust. 3 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
4) powoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 mln (pięć milionów) złotych netto,
8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązanym (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
13) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy
o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,
14) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające co najmniej do 30% głosów
na zgromadzeniu („Spółka Zależna”), w sprawach obejmujących:
i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak
i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem
lub podmiotem z nim powiązanym (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,
iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto,
iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,
v. wybór organów Spółki Zależnej,
vi. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę Zależną umowy
o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem,
a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza
500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,
15) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,
16) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji
z prawem pierwszeństwa.”

7. Proponuje się zmienić § 17 ust 2 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„ust 2 W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady - na wniosek Zarządu - może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały”.
otrzymuje brzmienie:
„ust. 2. W razie potrzeby podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.”

8. Proponuje się zmienić § 19 ust 4 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:
„ust 4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”
otrzymuje brzmienie:
„ust. 4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”.
II.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowaną zmianę w treści Statutu Spółki
(zgodnie z uchwałą nr 15/2017 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2017r w sprawie trybu wyboru członków Zarządu Spółki).

Proponuje się dodać w § 10 nowy ust 2a -2d Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.
2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.
2c. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, mając na uwadze konieczność zapewnienia celów, o których mowa w ust. 2a i 2b.
2d. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust 2a zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów obecnych Członków Zarządu Spółki.”
III.
Ponadto Zarząd proponuje podjęcie uchwał w sprawie zmian w treści Statutu Spółki tj. zmianę § 5 ust 1, § 8, § 13 ust 3, § 19 ust 4 ( w brzmieniu przedstawionym powyżej w pkt I.)

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-04-11 Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu
2018-04-11 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: POLNORD ogłoszenie o zwołaniu XXXIII NWZ Projekty uchwał XXXIII NWZ
 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved