2020

Znajdź raport

40/2020

Raport bieżący nr 40/2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Godz. 16:11
Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Mosza z Zarządu Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
1. powołała do składu Zarządu Spółki, w ramach obecnej kadencji - Pana Michała Melaniuka, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
2. odwołała Pana Marcina Gomołę z funkcji Prezesa Zarządu, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki,
3. powołała do składu Zarządu Spółki, w ramach obecnej kadencji - Pana Tomasza Łapińskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Michała Melaniuka oraz Pana Tomasza Łapińskiego, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, przy czym wskazali, iż są zatrudnieni lub świadczą usługi na rzecz lub zajmują stanowiska zarządcze lub nadzorcze lub posiadają akcje/udziały w spółkach grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz większościowy Spółki oraz sama Spółka. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy Pana Michała Melaniuka oraz Pana Tomasza Łapińskiego zostały przedstawione w załączniku do raportu, natomiast życiorys Pana Marcina Gomoły znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-04-24 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2020-04-24 Marcin Gomoła – Członek Zarządu
2020-04-24 Tomasz Łapiński – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: życiorysy
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved