2019

Znajdź raport

26/2019

Raport bieżący nr 26/2019
Data sporządzenia: 2019-05-10
Godz. 20:11
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 09.05.2019 r. informuje, że w dzisiejszym Pan Kamil Borowik - nowy Członek Rady Nadzorczej złożył do Spółki oświadczenie, gdzie wskazał, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-10 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-05-10 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved