2019

Znajdź raport

9/2019

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-01-21
Godz. 18:24
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 21.01.2019 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej tj. Pana Grzegorza Magdziarza oraz Pana Pawła Laskowskiego – Fabisiewicza, nie zostały podane przyczyny rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż XXXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej obecnej kadencji następujące osoby: Pana Henry’ego Gabay oraz Pana Dariusza Krawczyka, powierzając im funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Pan Dariusz Krawczyk złożył oświadczenie, iż nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Henry Gabay nie złożył oświadczenia, o którym mowa w z § 10 pkt 5 i 6 Rozporządzenia.
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-21 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-01-21 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved