2017

Znajdź raport

53/2017

Raport bieżący nr 53/2017
Data sporządzenia: 2017-11-30
Godz. 19:08
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.11.2017r. XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odwołało trzech członków Rady Nadzorczej tj. Pana Jerzego Bartosiewicza, Eryka Karskiego oraz Michała Rokosza.
Jednocześnie NWZ powołało do Rady Nadzorczej obecnej kadencji następujące osoby:

1. Tomasz Damzyn
2. Paweł Laskowski – Fabisiewicz
3. Grzegorz Magdziarz
4. Marcin Mosz
5. Michał Rokosz
6. Magdalena Szymczak
7. Piotr Woźniak

Panowie Paweł Laskowski – Fabisiewicz oraz Piotr Woźniak złożyli oświadczenia o niezależności, w rozumieniu §13 ust. 3 Statutu Spółki – kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-11-30 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-11-30 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Życiorysy członków RN Polnord SA.pdf
 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved