2019

Znajdź raport

17/2019

Raport bieżący nr 17/2019
Data sporządzenia: 2019-03-11
godz. 15:21

Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji).
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 18.02.2019 r. informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę dotyczącą zmiany terminu ziszczenia się warunku przedterminowego wykupu Obligacji serii NS4 i uchwalił o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu części tj. 6.700 obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6,7 mln zł ('Obligacje'), wyemitowanych w dniu 20.12.2016 r., których termin zapadalności przypada na dzień 20.12.2019 r., pod warunkiem zawarcia przez Spółkę do dnia 18.03.2019 r. umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy A. Sikorskiego 11 („Nieruchomość”).
Pozostałe informacje związane z wykupem Obligacji, podane w w/w raporcie bieżącym nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-03-11 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-03-11 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved