2019

Znajdź raport

35/2019

Raport bieżący nr 35/2019
Data sporządzenia: 2019-08-20
godz. 13:02

Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 29.11.2016 r. oraz nr 54/2016 z dnia 20.12.2016 r. informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o warunkowym przedterminowym wykupie części tj. 9.594 sztuk obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.594.000,00 zł („Obligacje'), wyemitowanych w dniu 20.12.2016 r., których termin zapadalności przypada na dzień 20.12.2019 r.
Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy ul. A. Sikorskiego 11 („Nieruchomość”), gdzie określone zostały warunki, jakie musi spełnić potencjalny Kupujący, aby doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Przedterminowy wykup części tj. 9.594 sztuk Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem wykonania przez potencjalnego Kupującego zobowiązań określonych w w/w umowie nie później niż do dnia 16 września 2019 r.

Zarząd Spółki ustalił - z zastrzeżeniem warunku określonego powyżej, iż data przedterminowego wykupu Obligacji została wyznaczona na dzień 20.09.2019 r. („Dzień Przedterminowego Wykupu”), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji to 12.09.2019 r.
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w Dniu Przedterminowego Wykupu, Spółka dokona wykupu Obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą Obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej Obligacji, odsetek oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,20% wartości nominalnej wykupionych Obligacji.
Z uwagi na fakt, iż Obligacje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) i wprowadzone do ASO Catalyst, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
Przedterminowy wykup Obligacji związany jest z planowaną przez Spółkę sprzedażą Nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka, stanowiąca obecnie część zabezpieczenia Obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-08-20 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-08-20 Grażyna Klatt – Prokurent

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved