2019

Znajdź raport

14/2019

Raport bieżący nr 14/2019
Data sporządzenia: 2019-02-18
godz. 16:36
Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 29.11.2016r. oraz nr 54/2016 z dnia 20.12.2016r. informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu części tj. 6.700 obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6,7 mln zł ("Obligacje"), wyemitowanych w dniu 20.12.2016r., których termin zapadalności przypada na dzień 20.12.2019r., pod warunkiem zawarcia przez Spółkę do dnia 11.03.2019r. umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy A. Sikorskiego 11 („Nieruchomość”).

Zarząd Spółki ustalił - z zastrzeżeniem warunku określonego powyżej, iż data przedterminowego wykupu Obligacji została wyznaczona na dzień 20.03.2019r. („Dzień Przedterminowego Wykupu”), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji to 12.03.2019r.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w Dniu Przedterminowego Wykupu, Spółka dokona wykupu Obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą Obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej Obligacji, odsetek oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,20% wartości nominalnej wykupionych Obligacji.
Z uwagi na fakt, iż Obligacje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) pod kodem ISIN: PLPOLND00183 i wprowadzone do ASO Catalyst, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
Przedterminowy wykup Obligacji związany jest z planowaną przez Spółkę sprzedażą Nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka, stanowiąca obecnie część zabezpieczenia Obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-02-18 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-02-18 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved