2020

Znajdź raport

13/2020

Raport bieżący nr 13/2020
Data sporządzenia: 2020-02-11
godz. 13:53
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („TFI PZU”), działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj.:
a. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
b. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,
c. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
łącznie („Fundusze TFI PZU”) zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 1 oraz art. 87ust 1 pkt 2 lit a ) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez Fundusze TFI PZU stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku rejestracji akcji serii „T” Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („zdarzenia powodujące zmianę udziału”), o których Spółka zawiadomiła raportem bieżącym nr 10/2020 w dniu 10.02.2020r.

Liczba akcji posiadanych przed zdarzeniami powodującymi zmianę udziału: 1.647.728
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,04%
Liczba głosów z akcji: 1.647.728
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,04%

Liczba akcji posiadanych po zdarzeniach powodujących zmianę udziału: 1.647.728
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 1,6892%
Liczba głosów z akcji: 1.647.728
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,6892%

Ponadto TFI PZU poinformował, iż: i) Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki, ii) Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b) Ustawy odnoszących się do akcji Spółki, iii) TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-11 Marcin Mosz- Członek Zarządu
2020-02-11 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved