2020

Znajdź raport

11/2020

Raport bieżący nr 11/2020
Data sporządzenia: 2020-02-10
godz. 22:30
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz 87 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

1. Spółka: POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Dane zawiadamiającego akcjonariusza: Gabor Futó (akcjonariusz większościowy), który działa osobiście i wraz z rodzicami Peterem Futó i Zsuzsanną Futone Szanto (akcjonariusze mniejszościowi) - jako osoby występujące w porozumieniu i będące ostatecznymi rzeczywistymi właścicielami CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (dalej „CORDIA”) (łącznie „Zawiadamiający Akcjonariusze”).
3. Treść zawiadomienia: Przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku pośredniego nabycia akcji w Spółce - Gabor Futó jest osobiście i pośrednio przez swoje spółki zależne: tj. (I) FR Group BV (podmiot zależny bezpośrednio) oraz (ii) QED BV, Cordia Homes BV i Cordia Holding BV (podmioty pośrednio zależne), podmiotem dominującym wobec CORDIA (akcjonariusz bezpośrednio posiadający akcje Spółki) i Akcjonariusze są razem pośrednio, poprzez inne podmioty zależne tj. (i) FR Group BV, Cordia Homes Holding Limited (podmioty bezpośrednio zależne), oraz (ii) QED BV, Cordia Homes BV, Cordia Holding BV i Finext Consultants Limited (podmioty pośrednio zależne) ostatecznymi właścicielami CORDIA (akcjonariusz bezpośrednio posiadający akcje Spółki).
4. Data zdarzenia skutkującego zmianą udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 10.02.2020r. Zawiadamiający Akcjonariusze powzięli wiadomość o zdarzeniu na podstawie raportu bieżącego nr 10/2020 opublikowanego przez Spółkę w dniu 10.02.2020 r.
5. Rodzaj zdarzenia: Rejestracja nowych akcji serii T Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).
6. Liczba akcji posiadanych przed zmianą stanu posiadania i ich udział w kapitale zakładowym Spółki: 373.309 akcji, co stanowiło 1,14% kapitału zakładowego Spółki (pośrednio poprzez spółki zależne wymienione w pkt 3 powyżej).
7. Liczba głosów posiadanych przed zmianą stanu posiadania i ich udział w ogólnej liczbie głosów: 373.309 głosów, co stanowiło 1,14% ogólnej liczby głosów (pośrednio przez spółki zależne wymienione w pkt 3 powyżej).
8. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich udział w kapitale zakładowym Spółki: 64.042.109 akcji, co stanowi 65,66% kapitału zakładowego Spółki (pośrednio poprzez spółki zależne wymienione w pkt 3 powyżej).
9. Liczba obecnie posiadanych głosów i ich udział w ogólnej liczbie głosów: 64.042.109 głosów, co stanowi 65,66% ogólnej liczby głosów (pośrednio przez spółki zależne wymienione w pkt 3 powyżej).
10. Spółki zależne od Zawiadamiających Akcjonariuszy, które posiadały akcje Spółki: CORDIA. Inne bezpośrednie i pośrednie spółki zależne od Gabor Futó oraz Zawiadamiających Akcjonariuszy wskazanych w pkt 3 powyżej nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
11. Osoby wymienione w art. 87 ust 1 pkt 3) Ustawy: Nie dotyczy.
12. Liczba głosów z akcji, zgodnie z art. 69b ust 2 Ustawy: Nie dotyczy.
13. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust 3 Ustawy: Nie dotyczy.
14. Ogólna liczba głosów zgodnie z pkt 9, 12 i 13 oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 64.042.109 głosów, co stanowi 65,66% ogólnej liczby głosów (pośrednio przez spółki zależne wymienione w pkt. 3 powyżej).

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-10 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2020-02-10 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska- Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: cordia-2020-02-10-notification-art- 69a-en_signed
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved