2020

Znajdź raport

9/2020

Raport bieżący nr 9/2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
godz. 14:06
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od Nationale -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj.:
a. Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny,
b. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
c. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030
d. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035
e. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040
f. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045
g. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050
h. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055
i. Nationale -Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060
łącznie („Fundusze”) zawiadomienie, w trybie art. 87 ust 1 pkt 2 lit b ) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Fundusze stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zwiększenie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek nabycia przez Fundusze w dniu 21 stycznia 2020 roku akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie.
Przed zmianą udziału, Fundusze posiadały na dzień 20 stycznia 2020 roku 3.269.288 akcji, stanowiących 9,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast po zmianie na dzień 21 stycznia 2020 roku Fundusze posiadają 3.318.561 akcji, stanowiących 10,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,15 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-30 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-01-30 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Zawiadomienie PTE
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved