2020

Znajdź raport

14/2020

Raport bieżący nr 14/2020
Data sporządzenia: 2020-02-12
godz. 14:39
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza Nationale- Nederlanden o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) oraz Nationale- Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy („OFE”), zawiadomienie, w trybie art. 69 oraz art. 87 ust 1 pkt 2 lit b ) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o:
i) zmniejszeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
ii) zmniejszeniu przez OFE stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 64.850.000 akcji serii T, zarejestrowanego w dniu 10.02.2020r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 10/2020.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-12 Marcin Mosz- Członek Zarządu
2020-02-12 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: zawiadomienie akcjonariusza Nationale
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved