2019

Znajdź raport

33/2019

Raport bieżący nr 33/2019
Data sporządzenia: 2019-07-01
godz. 22:58
Temat: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLNORD SA („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 r. dwie spółki zależne Emitenta (opisane poniżej) zawarły z PHN Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Polski Holding Nieruchomości S.A.) umowę sprzedaży, na mocy której:

1) Wilanów Office Park - Budynek B1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sprzedała prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 15, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego „B1”, tj. budynku biurowego „Betheone” w ramach projektu „Wilanów Office Park”,
2) Wilanów Office Park - Budynek B3 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sprzedała prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 17, wraz z prawem własności posadowionego na działce budynku biurowego „B3”, tj. budynku biurowego „Befree” w ramach projektu „Wilanów Office Park” (dalej łącznie „Nieruchomości”, „Sprzedający).

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 30,8 mln EUR netto. Zgodnie z umową sprzedaży, cała cena została wpłacona na rachunek escrow i będzie zwalniana zgodnie z dyspozycjami Sprzedających.
Warunki umowy sprzedaży nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. Umowa sprzedaży nie przewiduje kar umownych.
Kupujący nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i jego spółkami zależnymi ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-07-01 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-07-01 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved