2019

Znajdź raport

63/2019

Raport bieżący nr 63/2019
Data sporządzenia: 2019-12-24
godz. 13:59
Temat: Zawarcie przez Spółkę z Getin Noble Bank SA aneksu do umowy kredytowej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2018 z dnia 19.12.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2019 z dnia 12.12.2019 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zwarła z Getin Noble Bank SA („Bank”) aneks do umowy kredytu w kwocie 30.000.000 zł („Kredyt”), na mocy którego wydłużony został okres spłaty Kredytu z dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, środki pochodzące z emisji akcji serii „T” w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności Banku z tytułu Kredytu. Dodatkowo Bank wyraził zgodę na przeznaczenie środków z tytułu nadwyżki finansowej przysługującej Spółce wygenerowanej przez Stacja Kazimierz III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie na spłatę obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6.
Ponadto Spółka zobowiązana jest do dokonania – w terminie do 30.12.2019 r. – następujących czynności:
1) ustanowienia zabezpieczenia Kredytu w postaci przelewu na rzecz Banku wierzytelności przyszłej Spółki wobec Noble Securities S.A. o przekazanie Spółce środków pieniężnych pochodzących z emisji akcji serii „T” zgromadzonych na rachunku Noble Securities S.A.;
2) złożenia w Banku wypisów z aktów notarialnych zawierających oświadczenia Spółki i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie termin na wystąpienie przez Bank o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności zostanie określony na 31.03.2022 r.;
3) zawarcia aneksu do umowy poręczenia z Polnord spółka akcyjna Finance Sp. j. („Poręczyciel”) przedłużającego termin obowiązywania poręczenia do dnia 31.03.2022.

Aneks został zawarty pod następującymi warunkami rozwiązującymi, a tym samym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności zmiany wprowadzone aneksem z Bankiem uznaje się za niedokonane:
1) jeżeli Prezes UOKiK wyda w stosunku do któregokolwiek z inwestorów uczestniczących w emisji akcji serii „T” decyzję o zakazie dokonania koncentracji, jaka nastąpi w wyniku objęcia przez tego inwestora akcji serii „T”;
2) jeżeli SGB-Bank S.A. wystąpi wobec Spółki o wykup, w całości lub w części, obligacji serii D przed dniem 31.03.2020 r. lub jeżeli przed tym dniem powstanie po stronie Spółki obowiązek wykupu powyższych obligacji, lub Spółka dokona takiego wcześniejszego wykupu bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-12-24 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-12-24 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved