2017

Znajdź raport

8/2017

Raport bieżący nr: 8/2017
Data sporządzenia: 2017-02-07
godz. 18:01
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) - informuje, iż w dniu 07.02.2017 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego („Umowa przedwstępna”) dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku, o łącznej powierzchni 40.604 m2 („Nieruchomości”).
Nieruchomości położone są w atrakcyjnej części Gdańska, w pasie nadmorskim w pierwszej linii brzegowej, w otulinie leśnej, z doskonałą infrastrukturą miejską.
Spółka planuje na Nieruchomościach realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie 276 apartamentów wakacyjnych, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 15.000 m2.
Szacowany termin rozpoczęcia sprzedaży apartamentów – II połowa 2018 r.

Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się warunków przewidzianych w Umowie, w tym w szczególności:
i) dokonania przez Sprzedającego podziału geodezyjnego jednej z nieruchomości, zgodnie z planem podziału ustalonym ze Spółką i przedstawienia ostatecznej decyzji podziałowej,
ii) działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości nie będą zawierały żadnych innych wpisów ani wzmianek, za wyjątkiem ustalonych przez Strony w Umowie,
oraz pod warunkiem zawieszającym zastrzeżonym w umowie warunkowej, którą strony zawrą w wykonaniu Umowy przedwstępnej tj. nieskorzystanie przez Prezydenta Miasta Gdańska z prawa pierwokupu Nieruchomości.
Wskazane powyżej warunki pkt. i) oraz ii) są zastrzeżone na korzyść Spółki. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, Spółka może zażądać zawarcia umowy przyrzeczonej.
O zawarciu umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-02-07 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-02-07 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved