2017

Znajdź raport

6/2017

Raport bieżący nr: 6/2017
Data sporządzenia: 2017-02-07
godz. 17:23
Temat: Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż na dzień 31.12.2016 r. szacunkowe nominalne zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji („Zadłużenie Brutto Grupy”) kształtuje się na poziomie 486,9 mln zł.
Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa.

Spółka podaje do publicznej wiadomości powyższą informację w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 06.02.2017r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii NS7 i obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-02-07 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-02-07 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved