Władze spółki

ZARZĄD

Marcin Gomoła

Prezes Zarządu ( powołany od dnia 1.12.2018 r.)

Absolwent wydziału Prawa i Administracji, obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska S.A odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz certyfikacje Compliance Management System, według normy ISO 37001 i IDW 980 Ps uzyskane w roku 2018. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International i wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradca d.s regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 Dyrektor ds. Prawnych ComputerLand S.A. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Członek Rady Nadzorczej (niezależny) PZU TFI S.A. przewodniczący Komitetu Audytu i członek Komitetu nominacji i wynagrodzeń. Od 2014 roku Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Od 2008 roku związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego później Sekretarz potem Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w październiku 2018 roku.

Marcin Mosz

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacji w PKO Banku Polskim S.A. Odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i innymi inwestycjami kapitałowymi Banku, prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim, korporacyjny kontroling strategiczny oraz sprawozdawczość Grupy Kapitałowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych (Barclays, ABN AMRO) w zakresie inwestycji, fuzji i przejęć oraz tworzenia strategii i reorganizacji przedsiębiorstw. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę transakcji (głownie fuzje i przejęcia, transakcje IPO, a także inne transakcje kapitałowe i finansowania) w sektorze instytucji finansowych oraz w Europie Środkowo – Wschodniej.
Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych instytucji finansowych. Obecnie, poza Bankiem Pocztowym, członek Rad Nadzorczych Kredobank, Ferrum, PKO Leasing oraz Qualia Development.

Piotr Woźniak

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

RADA NADZORCZA

GRZEGORZ MAGDZIARZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. Od 2009 - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi własną kancelarię adwokacką, specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2003-2009 był sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia, orzekający w wydziałach karnych; 2006-2009 kierownik sekcji wykonawczej; 2008-2009 orzekający także jako sędzia delegowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Doświadczenie orzecznicze w skomplikowanych i obszernych sprawach karnych gospodarczych.
Pan Grzegorz Magdziarz złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PAWEŁ LASKOWSKI – FABISIEWICZ - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Akademii Humanistycznej im. A. Gieystora w Pułtusku. Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnik wielu programów z zakresu zarządzania, m.in. Swedish Institute Management Program.
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w McDonald's Polska realizując otwarcia pierwszych restauracji sieci w Polsce oraz Rumuni. Od końca 1995 r. był Dyrektorem Operacyjnym w ABCO Sp. z o.o., ówcześnie jednej z największych spółek dystrybucyjnych FMCG w Polsce. W ramach organizacji był odpowiedzialny za restrukturyzację struktur sprzedaży oraz logistyki. W latach 1997-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Logistyki w Coca - Cola Beverages Polska, gdzie odpowiadał za restrukturyzację, integrację i optymalizację systemu dystrybucyjnego spółki.
W latach 2002-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu ogólnopolskiej sieci drogeryjnej działającej pod marką Drogerie Natura, gdzie głównymi obszarami odpowiedzialności były restrukturyzacja spółki, całościowe zarządzanie siecią, sprzedaży, łańcuchem dostaw, zapasami oraz repozycjonowanie marki. W 2008 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu w spółce Tow. Obrotu Nieruchomościami Agro, która weszła w skład Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie w okresie 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu nadzorującym bezpośrednio obszar projektów komercyjnych i ich realizację oraz współtworzył uwieńczone sukcesem wprowadzenie spółki (IPO) na GPW. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Doradcy Prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Doradcy Zarządu BGK Nieruchomości. Od końca 2014 r. prowadzi własną działalność doradczą w zakresie zarządzania i sprzedaży. Ponadto od 01.02.2018r. został powołany na Prezesa Zarządu spółki Logis SA.
Pan Paweł Laskowski – Fabisiewicz złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

GRZEGORZ JANAS

Urodzony w 1974 roku, absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Karierę zawodową rozpoczynał w BK-Daewoo Leasing w Lublinie, a następnie był związany z CTL-Laserinstruments w Warszawie. Po odbyciu aplikacji referendarskiej zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra - szefa Zespołu do spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej związany z Grupą PGE i Wojskowym TBS Kwatera. Począwszy od maja 2016 roku, związany z Grupą PZU, gdzie pełni funkcje Dyrektora Biura Analiz Inwestycji oraz Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji.
Członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do "zawodów prawniczych", ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

KONRAD MILCZARSKI

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz w zakresie zarządzania zasobami IT na Politechnice Warszawskiej.
Jest absolwentem programu MBA organizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Illinois (USA). Jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) .
Pan Konrad Milczarski od 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.
Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Finansowego LOT AMS sp. z o.o. W latach 2007-2010 zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowisku Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Banku odpowiedzialnego za finanse, controling, ryzyko finansowe, operacje oraz IT. Poprzednio w grupie PZU SA na stanowisku Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów PZU Życie SA a przedtem w Grupie Pioneer Investments jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego (2002-2005). W latach 1997-2002 w grupie Creditanstalt/Bank Austria/HVB jako Financial Controller/ Risk Manager w CA IB Securities a przedtem w firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA na stanowisku kierownika obszaru treasury.
Karierę zawodową zaczynał jako makler papierów wartościowych oraz dealer w departamencie skarbu Banku Energetyki w Radomiu. W przeszłości pełnił funkcję członka rady nadzorczej NFI Hetman SA., Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.

MICHAŁ ROKOSZ

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek Dyrektor Finansowy. Od 2011 Członek Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). W latach 2005 – 2007 był członkiem Komitetu Doradczego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.

Ekonomista z blisko 20 letnim doświadczeniem w sektorze finansów i doradztwa gospodarczego. Doświadczenie zdobył, pracując w ECORYS w Wielkiej Brytanii i w Polsce, w Millenium Leasing, w Banku Współpracy Europejskiej oraz ING Lease (Polska).

Z rynkiem nieruchomości związany od 2004 roku – pracował kolejno w  Banku Zachodnim WBK S.A. jako Kierownik Zespołu Project and Property Finance; następnie w CB Richard Ellis – jako Wicedyrektor w zespole doradztwa inwestycyjnego, a w latach 2010-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ING Bank Hipoteczny. Do 2014 pracował w Deloitte jako Wicedyrektor - Doradztwo Nieruchomościowe, obecnie pracuje w HSBC Bank Polska jako Dyrektor ds. Finansowania Nieruchomości.

Pan Michał Rokoszzłożył oświadczenie  o spełnianiu kryterium  niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

PIOTR WOŹNIAK

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). Realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA w Pionie Controllingu, na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private eąuity Magnum Group Investment Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).
Od 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., gdzie doradza przy planowaniu i analizie realizacji budżetu Grupy, Relacjach Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, gdzie od czerwca 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Od sierpnia 2017 r. niezależny członek Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. Od października ponownie wybrany niezależny członek Rady Nadzorczej Libet S.A., gdzie również pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wcześniej niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A.
Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management oraz firmę ZENIT Management sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Piotr Woźniak złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Komitet Audytu

Grzegorz Janas - Przewodniczący 
Piotr Woźniak - Wiceprzewodniczący
Konrad Milczarski

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved