Władze spółki

ZARZĄD

Marcin Gomoła

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością (Compliance Officer) w T-Mobile Polska SA, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania ryzyk i wykrywania nadużyć w formule „Detection & Response” oraz uzyskane w roku 2018 certyfikacje Compliance Management System według norm ISO 37001 i IDW 980 Ps. Posiada tytuł Certified Compliance Manager International wydany przez Frankfurt a/Main School of Finance and Management. Wcześniej pełnił funkcję General Counsel w Ernst & Young Polska oraz doradcy ds. regulacyjnych rynku finansowego. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004-2006 był Dyrektorem ds. Prawnych ComputerLand SA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu transakcji typu M&A oraz w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości zdobyte w kancelarii GESSEL. W latach 2008-2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie swojej kariery zawodowej realizował działania w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych i komitetów instytucji finansowych. Od 2014 r. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Od 2008 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako Przewodnicy Rady Ładu Informacyjnego, a później kolejno Sekretarz i Przewodniczący Komitetu ds. Compliance przy GPW. Współautor standardów antykorupcyjnych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w październiku 2018 r.

Marcin Mosz

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych i polskich instytucjach finansowych w Londynie i Warszawie (Barclays, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO, PKO Bank Polski) w zakresie inwestycji, fuzji i przejęć oraz tworzenia strategii i reorganizacji przedsiębiorstw.

 

Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacji w PKO Banku Polskim. Był odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i innymi inwestycjami kapitałowymi Banku, prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim, korporacyjny kontroling strategiczny oraz sprawozdawczość Grupy Kapitałowej. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Jakub Kocjan

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Ekonomia Stosowana, posiada licencję maklera papierów wartościowych, z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
Pan Jakub Kocjan ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze inwestycji kapitałowych oraz w branży deweloperskiej. Posiada wiedzę z zakresu budownictwa, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizacji projektów restrukturyzacyjnych, pozyskiwania finansowania, transakcji kapitałowych oraz zarządzania aktywami. W swojej pracy zawodowej pełnił kierownicze stanowiska w spółkach z sektora finansowego i deweloperskiego, jak również̇ w ramach świadczonych usług zarządzał projektami nieruchomościowymi, a także wspierał klientów poprzez świadczenie usług doradztwa biznesowego i jako interim management.

W ramach realizowanych projektów był odpowiedzialny między innymi za kompletowanie kadry zarządzającej oraz za zarządzanie i nadzór nad spółkami publicznymi. Zajmował się̨ również budową struktur operacyjnych oraz wdrażaniem systemów i rozwojem know-how niezbędnego do sprawnej realizacji projektów deweloperskich i funkcjonowania grup kapitałowych. Ponadto zakres jego specjalizacji obejmuje wsparcie procesów akwizycji gruntów, komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości, optymalizację projektów mieszkaniowych i komercyjnych oraz finansowanie projektów deweloperskich. W ramach swoich doświadczeń́ zajmował się̨ również̇ realizacją procesów IPO oraz realizacją transakcji kapitałowych, a także zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, które zdobyło tytuł TFI roku przyznawany przez gazetę Parkiet. W ramach segmentu deweloperskiego był natomiast związany z grupą Murapol, która w okresie jego współpracy trzy krotnie zwiększyła skalę działalności. W ramach swojej kariery zawodowej był także związany z podmiotami z rynku finansowego w tym z Forum TFI oraz z Domem Maklerskim Ipopema.

RADA NADZORCZA

GRZEGORZ JANAS - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1974 roku, absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Karierę zawodową rozpoczynał w BK-Daewoo Leasing w Lublinie, a następnie był związany z CTL-Laserinstruments w Warszawie. Po odbyciu aplikacji referendarskiej zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra - szefa Zespołu do spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej związany z Grupą PGE i Wojskowym TBS Kwatera. Począwszy od maja 2016 roku, związany z Grupą PZU, gdzie pełni funkcje Dyrektora Biura Analiz Inwestycji oraz Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji.
Członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do "zawodów prawniczych", ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

KAMIL BOROWIK - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość), Uniwersytetu Vanderbilt & Instytutu Bankowości USA (studia podyplomowe); posiada tytuł MBA London Business School (w tym również odbył studia MBA na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku).

W przeszłości zatrudniony w KPMG (na stanowisku Starszego Konsultanta), Banku Światowym (na stanowisku Ekonomisty), Goldman Sachs (na stanowisku Starszego Doradcy Bankowości Inwestycyjnej), Grupie Inwestycyjnej Abraaj (Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych oraz Dłużnych), a także Liechtenstein Global Trust (LGT), LGT Lightstone (Dyrektor Zarządzający oraz Członek Regionalnych Komitetów Inwestycyjnych).

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz budowania wartości przedsiębiorstw z naciskiem na sektor technologii, nieruchomości oraz usług finansowych. Autor innowacyjnej struktury inwestycyjnej, ładu korporacyjnego oraz kompleksowego planu wzrostu przedsiębiorstwa.

PIOTR WOŹNIAK

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). 
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA w Pionie Controllingu, na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investment Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).
W latach 2014-2019 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., gdzie doradzał przy planowaniu i analizie realizacji budżetu Grupy, Relacjach Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, w upadłości, gdzie od listopada 2017 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od listopada 2017 r. niezależny członek Rady Nadzorczej w spółce Polnord SA. Wcześniej niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso SA, Krynicki Recykling SA, Libet SA oraz Artifex Mundi SA. 
Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management oraz firmę ZENIT Management sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponaddto sprawuje funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

KATARZYNA MIŁEK

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych).

W przeszłości zatrudniona w czołowych polskich (Grynhoff Woźny Maliński), jak i w międzynarodowych (Salans – obecnie Dentons, DeBenedetti Majewski Szcześniak) kancelariach prawnych, a także w strukturach administracji publicznej. Od 2010 r. związana z Kancelarią Prawną Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer, od 2018 r. jako jej wspólnik.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w transakcjach finansowania podmiotów (w tym m.in. przez fundusze hedgingowe oraz private equity), a także w prawnych aspektach związanych z obrotem instrumentami finansowymi w ramach zorganizowanego systemu obrotu.

KONRAD MILCZARSKI

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz w zakresie zarządzania zasobami IT na Politechnice Warszawskiej.
Jest absolwentem programu MBA organizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Illinois (USA). Jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) .
Pan Konrad Milczarski od 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA.
Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Finansowego LOT AMS sp. z o.o. W latach 2007-2010 zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowisku Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Banku odpowiedzialnego za finanse, controling, ryzyko finansowe, operacje oraz IT. Poprzednio w grupie PZU SA na stanowisku Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów PZU Życie SA a przedtem w Grupie Pioneer Investments jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego (2002-2005). W latach 1997-2002 w grupie Creditanstalt/Bank Austria/HVB jako Financial Controller/ Risk Manager w CA IB Securities a przedtem w firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA na stanowisku kierownika obszaru treasury.
Karierę zawodową zaczynał jako makler papierów wartościowych oraz dealer w departamencie skarbu Banku Energetyki w Radomiu. W przeszłości pełnił funkcję członka rady nadzorczej NFI Hetman SA., Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.

ARTUR PUSTELNIK

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Z sektorem bankowym związany od 20 lat. W Banku Gospodarstwa Krajowego pracuje od 2008 r. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego pionem ryzyka systemowego odpowiedzialnego za ryzyko finansowe, operacyjne, strategię ryzyka kredytowego oraz kredyty trudne. Wcześniej kierował Departamentem Ryzyka Finansowego. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze ryzyka zdobywał również w PKO Banku Polskim oraz Deutsche Bank Polska.
W przeszłości był członkiem komitetu doradczego TFI BGK Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz członkiem rady nadzorczej TFI BGK. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego.
Posiada certyfikat „Professional Risk Manager” nadawany przez Professional Risk Managers' International Association (PRMIA). Jest członkiem tego stowarzyszenia.

MICHAŁ ROKOSZ

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek Dyrektor Finansowy. Od 2011 Członek Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). W latach 2005 – 2007 był członkiem Komitetu Doradczego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.

Ekonomista z blisko 20 letnim doświadczeniem w sektorze finansów i doradztwa gospodarczego. Doświadczenie zdobył, pracując w ECORYS w Wielkiej Brytanii i w Polsce, w Millenium Leasing, w Banku Współpracy Europejskiej oraz ING Lease (Polska).

Z rynkiem nieruchomości związany od 2004 roku – pracował kolejno w  Banku Zachodnim WBK S.A. jako Kierownik Zespołu Project and Property Finance; następnie w CB Richard Ellis – jako Wicedyrektor w zespole doradztwa inwestycyjnego, a w latach 2010-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ING Bank Hipoteczny. Do 2014 pracował w Deloitte jako Wicedyrektor - Doradztwo Nieruchomościowe, obecnie pracuje w HSBC Bank Polska jako Dyrektor ds. Finansowania Nieruchomości.

Komitet Audytu

Piotr Woźniak - Przewodniczący Komitetu
Grzegorz Janas - Wiceprzewodniczący Komitetu
Kamil Borowik - Członek KomitetuKomitet Nominacji i Wynagrodzeń

Katarzyna Miłek - Przewodniczący Komitetu
Artur Pustelnik - Wiceprzewodniczący Komitetu
Michał Rokosz - Członek Komitetu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved