2018

Znajdź raport

49/2018

Raport bieżący nr 49/2018
Data sporządzenia: 2018-10-17
godz. 20:13
Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. Powołanie Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 17.10.2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Mosza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w przypadku powołania go do składu Zarządu Spółki - z chwilą powołania.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na posiedzeniu w dniu 17.10.2018 r. podjęła następujące uchwały o:
1. powołaniu z dniem 01.12.2018 r. Pana Marcina Gomoły do Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji tj. 2017- 2020,
2. powołaniu z dniem 17.10.2018 r. Pana Marcina Mosza do Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu w ramach obecnej kadencji tj. 2017- 2020.
Ponadto Rada Nadzorcza powierzyła Panu Marcinowi Moszowi kierowanie pracami Zarządu do czasu objęcia obowiązków przez Prezesa Zarządu tj. do dnia 01.12.2018r.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez nowo powołanych Członków Zarządu, nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.
Ponadto, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.
Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu, natomiast życiorys Pana Marcina Mosza znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-17 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2018-10-17 Piotr Woźniak - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Marcin Gomoła
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved