2021

Znajdź raport

15/2021

Raport bieżący nr 15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Godz. 12:27
Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 10 marca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zmian Statutu Spółki.
W dniu 1 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 23/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dokonano następujących zmian:
- w § 13 zmieniono ust. 1
- w § 18 po ust. 2 dodano ust. 3

Ponadto ZWZ podjęło uchwałę nr 24/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: §5 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-03-11 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-03-11 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-03-11 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Statut Spółki
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved