2020

Znajdź raport

10/2020

Raport bieżący nr 10/2020
Data sporządzenia: 2020-02-10
Godz. 11:27
Temat: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polnord SA („Spółka”) powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.02.2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 64.850.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł każda oraz zarejestrował związaną z tym zmianę w Statucie Spółki, na podstawie Uchwały nr 15/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Po rejestracji akcji serii T kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.086.254,00 zł i dzieli się na 97.543.127 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote każda, w tym: 178.000 akcji Serii A, 307.000 akcji Serii B, 485.000 akcji Serii C, 750.000 akcji Serii D, 1.940.000 akcji Serii E, 5.000.000 akcji Serii F, 3.975.322 akcji Serii G, 850.077 akcji Serii I, 3.992.977 akcji Serii J, 335.006 akcji Serii M, 121.097 akcji Serii L, 180.418 akcji Serii K, 1.500.000 akcji Serii N,
1.265.888 akcji Serii O, 1.231.028 akcji Serii P, 281.855 akcji Serii H, 3.239.359 akcji Serii Q,
7.000.000 akcji Serii R, 60.100 akcji Serii S oraz 64.850.000 akcji Serii T.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 97.543.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie na podstawie ww. Uchwały nr 15/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2019 r. Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki, polegającą na zmianie brzmienia § 6 Statutu Spółki na przytoczone poniżej:
„Kapitał zakładowy wynosi 195.086.254 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 97.543.127 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote ( dwa złote) każda, z których: 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii A, 307.000 (trzysta siedem tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (pięć milionów) akcji oznaczonych jako akcje Serii F, 3.975.322 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji oznaczonych jako akcje Serii G, 850.077 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii I, 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii J, 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jako akcje Serii M, 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii L, 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii N, 1.265.888 ( jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jako akcje Serii O, 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jako akcje Serii P, 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jako akcje Serii H, 3.239.359 ( trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jako akcje Serii Q, 7.000.000 (siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje Serii R, 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji oznaczonych jako akcje Serii S oraz 64.850.000 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii T”.
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-10 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2020-02-10 Agnieszka Bernabiuk Perkowska – Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: tekst jednolity Statutu Spółki
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved