2019

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2019-12-24 63/2019 Zawarcie przez Spółkę z Getin Noble Bank SA aneksu do umowy kredytowej
2019-12-20 62/2019 Zakończenie przyjmowania wpłat od podmiotów biorących udział w ofercie akcji serii T
2019-12-19 61/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz badania due diligence przez CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2019-12-19 60/2019 Osiągnięcie minimalnego progu emisji akcji serii T
2019-12-17 59/2019 Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D
2019-12-16 58/2019 Ustalenie przez Radę Nadzorczą ceny emisyjnej akcji serii T
2019-12-12 57/2019 Otrzymanie przez Spółkę od SGB - Bank SA promesy zmiany warunków obligacji oraz od Getin Noble Bank SA promesy wydłużenia okresu spłaty kredytu
2019-12-09 56/2019 Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki
2019-12-06 55/2019 Informacja o niedojściu do skutku emisji Obligacji
2019-12-05 54/2019 Rozpoczęcie negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy z PEKABEX S.A.
2019-11-29 53/2019 Zmiana daty przydziału obligacji
2019-11-22 52/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2019-11-22 51/2019 Kolejna zmiana daty przydziału Obligacji
2019-11-15 50/2019 Zmiana daty przydziału obligacji
2019-11-13 49/2019 Rozpoczęcie działań związanych z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T
2019-11-12 48/2019 Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki
2019-11-05 47/2019 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
2019-11-05 46/2019 Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki
2019-10-23 45/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.10.2019 r.
2019-10-23 44/2019 Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 23.10.2019 r.
2019-10-21 43/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.10.2019 r.
2019-10-10 42/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w III kwartale 2019 r.
2019-09-27 41/2019 Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2019 r.
2019-09-26 40/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.10.2019 r.
2019-09-20 39/2019 Przedterminowy wykup części Obligacji serii NS4
2019-09-13 38/2019 Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4
2019-09-03 37/2019 Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r.
2019-08-21 36/2019 Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki
2019-08-20 35/2019 Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4
2019-07-12 34K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
2019-07-10 34/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
2019-07-01 33/2019 Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego
2019-06-21 32/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r.
2019-06-21 31/2019 Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 r.
2019-06-21 30/2019 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2019-06-19 29/2019 Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.
2019-06-04 28/2019 Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA
2019-05-23 27/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.
2019-05-10 26/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie)
2019-05-09 25/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2019 r.
2019-05-09 24/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.05.2019 r.
2019-05-09 23/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-04-11 22/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.
2019-03-31 21/2019 Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności
2019-03-21 20/2019 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.
2019-03-18 19/2019 Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę ( aktualizacja informacji)
2019-03-18 18/2019 Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)
2019-03-11 17/2019 Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)
2019-03-05 16/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r.
2019-03-04 15/2019 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
2019-02-18 14/2019 Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4
2019-01-30 13/2019 Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej - zmiana terminu posiedzenia
2019-01-23 12/2019 Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej
2019-01-21 11/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
2019-01-21 10/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 21.01.2019 r.
2019-01-21 9/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-01-18 8/2019 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki
2019-01-17 7/2019 Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Ltd z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”)
2019-01-15 6/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
2019-01-09 5/2019 Informacja otrzymana od akcjonariusza w kontekście procesu wyboru doradcy biznesowego do przeglądu opcji strategicznych
2019-01-09 4/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2018 r.
2019-01-02 3/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 02.01.2019 r.
2019-01-02 2/2019 Uchwała podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.
2019-01-02 1/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved