2016

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2016-12-30 57/2016 Przydział Obligacji serii NS6
2016-12-23 56/2016 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
2016-12-22 55/2016 Przydział Obligacji serii NS5
2016-12-20 54/2016 Przydział Obligacji serii NS4
2016-12-09 53/2016 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS6
2016-12-01 52/2016 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS5
2016-11-29 51/2016 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS4
2016-11-14 50/2016 Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii NS2
2016-11-04 49/2016 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów
2016-10-25 48/2016 Pozew przeciwko MPWiK i Miastu Stołecznemu Warszawa
2016-10-12 47/2016 Zawiadomienie o przedterminowym częściowym wykupie obligacji
2016-10-07 46/2016 Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2016 r.
2016-09-26 45/2016 Rejestracja obligacji serii MB2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA
2016-09-23 44/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR
2016-09-08 43/2016 Zmiana warunków umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych
2016-09-06 42/206 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2016-08-08 41/2016 Złożenie przez Emitenta zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2016-08-02 40/2016 aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Polnord w rejestrze przedsiębiorców
2016-07-29 39/2016 Przydział Obligacji serii MB2
2016-07-28 38/2016 Pismo byłego członka organu w sprawie wykupu Obligacji
2016-07-27 37/2016 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB2 na kwotę 20.024.000 zł
2016-07-27 36/2016 Emisja Obligacji serii O na kwotę 20 mln zł
2016-07-18 35/2016 Wybór biegłego rewidenta
2016-07-18 34/2016 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu
2016-07-06 33/2016 Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2016r.
2016-07-02 32/2016 Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2016r.
2016-06-28 31/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016
2016-06-28 30/2016 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2016-06-28 29/2016 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016 r.
2016-06-28 28/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-27 27/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-24 26/2016 Zmiana kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza
2016-06-24 25/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-24 24/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-23 23/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-23 22/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2016-06-22 21/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
2016-06-21 20/2016 Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku.
2016-06-21 19/2016 Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok Polnord SA.
2016-06-17 18/2016 Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów
2016-06-08 17/2016 Zmniejszenie udziału Briarwood Capital Partners LP w ogólnej liczbie głosów
2016-06-08 16/2016 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.
2016-06-02 15/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2016 r.
2016-05-20 14/2016 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu
2016-05-19 13/2016 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa
2016-05-19 12/2016 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji akcji serii S Spółki przez KDPW
2016-05-18 11/2016 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu
2016-05-17 10/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S
2016-04-08 9/2016/KOREKTA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 07.04.2016r.
2016-04-07 9/2016 Informacja w sprawie akcji nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2016-04-05 8/2016 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2016 r.
2016-04-04 7/2016 Przekroczenie progu 5% przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ogólnej liczbie głosów
2016-03-23 6/2016 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa
2016-03-21 5/2016 Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Polnord na lata 2016-2019
2016-03-02 4/2016 Warunkowa rejestracja akcji serii S w KDPW
2016-01-14 3/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-11 2/2016 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w 2015 r.
2016-01-05 1/2016 Sprostowanie przyczyny zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved