2013

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2013-12-31 87/2013 Warunkowa rejestracja akcji serii R w KDPW
2013-12-30 86/2013 Zwiększenie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w ogólnej liczbie głosów
2013-12-23 85/2013 Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów
2013-12-20 81/2013 Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii R
2013-12-20 82/2013 Tekst jednolity Statutu Spółki
2013-12-20 83/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2013-12-20 84/2013 Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedżerskich przez Radę Nadzorczą
2013-12-18 80/2013 Objęcie akcji serii [R] przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
2013-12-17 79/2013 Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji serii [R]
2013-12-16 78/2013 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2013-12-10 77/2013 Informacja dotycząca zatwierdzenia i publikacji aneksu do prospektu emisyjnego
2013-12-06 76/2013 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-12-03 72/2013 Wykup obligacji Spółki
2013-12-03 73/2013 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2013 r.
2013-12-03 74/2013 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
2013-12-03 75/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 03.12.2013 r.
2013-12-02 69/2013 Rezygnacje osób nadzorujących
2013-12-02 70/2013 Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki
2013-12-02 71/2013 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2013-11-29 68/2013 Informacja o transakcjach na prawach poboru akcji serii R
2013-11-28 67/2013 Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
2013-11-26 66/2013 Wniesienie aportu w postaci wierzytelności do spółki zależnej
2013-11-25 65/2013 Informacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotycząca notowań praw poboru akcji serii [R]
2013-11-22 64/2013 Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji serii [R]
2013-11-20 63/2013 Informacja o cenie emisyjnej akcji serii [R] oraz ostatecznej liczbie akcji serii [R]
2013-11-19 62/2013 Informacja dotycząca zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego
2013-11-15 61/2013 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
2013-11-07 59/2013 Zawarcie aneksu do umowy o zorganizowanie emisji obligacji Spółki
2013-11-07 60/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03.12.2013 r.
2013-10-25 57/2013 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.10.2013 r.
2013-10-25 58/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.10.2013 r.
2013-10-23 56/2013 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży działek położonych w Wilanowie
2013-10-08 55/2013 Nabycie udziałów w spółce celowej Semeko Aquasfera Sp. z o.o.
2013-10-03 54/2013 Informacja o wydanych lokalach w trzech kwartałach 2013 r.
2013-09-27 52/2013 Częściowy wykup obligacji Spółki
2013-09-27 53/2013 Uzupełnienie informacji dotyczących częściowego wykupu obligacji Spółki
2013-09-26 51/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.10.2013 r.
2013-09-25 50/2013 Tekst jednolity statutu Polnord SA
2013-09-12 49/2013 Zawarcie umowy o zorganizowanie emisji obligacji Spółki
2013-08-23 47/2013 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 23.08.2013 r.
2013-08-23 48/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 23.08.2013 r.
2013-08-12 46/2013 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 23.08.2013 r.
2013-07-26 45/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.08.2013 r.
2013-07-26 45/2013/korekta Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.08.2013 r. – korekta
2013-07-03 43/2013 Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w Redzie
2013-07-03 44/2013 Informacja o wydanych lokalach w I półroczu 2013 roku
2013-06-28 42/2013 Złożenie wniosku do m.st. Warszawy w sprawie odszkodowań za działki w Warszawie
2013-06-28 41/2013 Wszczęcie postępowania przeciwko m. st. Warszawa o zapłatę odszkodowania deliktowego
2013-06-28 40/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2013 r.
2013-06-28 39/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
2013-06-28 38/2013 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2013 r.
2013-06-20 37/2013 Wybór biegłego rewidenta
2013-05-29 36/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2013r
2013-05-13 35/2013 Emisja obligacji Spółki
2013-04-30 34/2013 Wykup obligacji Spółki
2013-04-19 33/2013 Zawarcie umowy o organizację i obsługę emisji obligacji
2013-04-12 32/2013 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2013-04-12 31/2013 Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu
2013-04-04 30/2013 Informacja o wydanych lokalach w I kwartale 2013 roku
2013-04-02 29/2013 Rejestracja połączenia Polnord ze spółkami zależnymi
2013-03-27 28/2013 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2013-03-26 27/2013 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2013-03-25 26/2013 Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu
2013-03-20 25/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 20.03.2013 r.
2013-03-20 24/2013 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2013-03-20 23/2013 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 20.03.2013 r.
2013-03-19 22/2013 Rezygnacja osoby nadzorującej
2013-03-19 21/2013 Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
2013-03-19 20/2013 Rezygnacja osoby zarządzającej
2013-03-19 19/2013 Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 20.03.2013 r.
2013-03-14 18/2013 Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi
2013-03-05 17/2013 Kolejny pozew przeciwko MPWiK
2013-03-04 16/2013 Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
2013-02-26 15/2013 Zmiana udziału FTIF Templeton Eastern Europe Fund w ogólnej liczbie głosów
2013-02-26 14/2013 Zmiana udziału Templeton Emerging Markets Investment Trust w ogólnej liczbie głosów
2013-02-25 13/2013 Korekta zawiadomienia ING TFI SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2013-02-25 12/2013 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Polnord ze spółkami zależnymi
2013-02-22 11/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.03.2013r.
2013-02-20 10/2013 Zmiana udziału ING TFI SA w ogólnej liczbie głosów
2013-02-13 9/2013 Podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w Warszawie
2013-01-22 8/2013 Emisja i wykup obligacji
2013-01-18 7/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-01-18 6/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-18 5/2013 Emisja i wykup obligacji
2013-01-17 4/2013 Emisja i wykup obligacji
2013-01-09 3/2013 Tekst jednolity Statutu Spółki
2013-01-09 2/2013 Zakończenie Programu Opcji Menedżerskich, podsumowanie subskrypcji akcji serii H
2013-01-09 1/2013 Informacja o wydanych lokalach w 2012 roku
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved