Publikacja raportów okresowych

POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w 2018 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) Jednostkowy raport roczny za 2017 r. (R) – 27.04.2018 r.
2) Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. (RS) – 27.04.2018 r.
3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:
I kwartał 2018 r. – 30.05.2018 r.
III kwartał 2018 r. – 29.11.2018 r.
4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. (PSr) – 28.09.2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved