Publikacja raportów okresowych

POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w 2019 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (R) – 30.04.2019 r.,
2) Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (RS) – 30.04.2019 r.,
3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:
a) I kwartał 2019 r. – 30.05.2019 r.,
b) III kwartał 2019 r. – 29.11.2019 r.,
4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. (PSr) – 30.09.2019 r.

Zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półroczneg.

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved