Publikacja raportów okresowych

POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w 2017 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) Jednostkowy raport roczny za 2016 r. (R) – 21.03.2017
2) Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. (RS) – 21.03.2017
3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:
I kwartał 2017 r. – 16.05.2017
III kwartał 2017 r. – 14.11.2017
4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. (PSr) – 31.08.2017

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved