Publikacja raportów okresowych

POLNORD SA („Polnord”, „Spółka”) informuje, iż w 2016 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 

1)     Jednostkowy raport roczny za 2015 r. (R) – 21.03.2016 r.

2)     Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (RS) – 21.03.2016 r.

3)     Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:

       I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.

       III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

4)   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. (PSr) – 31.08.2016 r. 

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Polnord informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. 

Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved