2018

Znajdź raport

15/2018

Raport bieżący nr: 15/2018
Data sporządzenia: 2018-04-23
godz. 20:03
Temat: Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Emitent”), informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok, Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.
Aktualizacją wartości objęte zostały m.in.:
- akcje spółki Korporacja Budowlana Dom SA w Kartoszynie („KB DOM”) w kwocie 28.454 tys. zł oraz
- pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 2.674 tys. zł, udzielona przez Emitenta na rzecz spółki Korporacja Budowlana Dom Sp. z.o.o. w Kartoszynie.

Emitent informuje, że na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 3.439.189 akcji KB DOM, która to liczba stanowi 34,65% udziału w kapitale zakładowym. Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości akcji KB DOM dokonując odpisu na pełną kwotę tj. 28.454 tys. zł.
Podstawą dokonania powyższych odpisów było złożenie przez Korporacja Budowlana Dom Sp. z.o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zarząd szacuje, że powyższe korekty wartości aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Emitenta za rok 2017 wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto Emitenta o kwotę ok. 31.128 tys. zł. Wskazana kwota 31.128 tys. zł. obniży również skonsolidowany wynik netto Emitenta.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polnord jest opracowywane przez Emitenta i podlega aktualnie weryfikacji przez audytora, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz odnoszą się jedynie do skutków finansowych dwóch opisanych w niniejszym raporcie zdarzeń.
Publikacja sprawozdań finansowych Emitenta za 2017 rok nastąpi 27 kwietnia 2018 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2018K z dnia 24 stycznia 2018 roku.

Powyższe informacje stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust 1 Rozporządzenia, gdyż mają charakter nadzwyczajny i mogą mieć wpływ na skonsolidowany wynik Emitenta osiągnięty w 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie”).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-04-23 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2018-04-23 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved