2018

Znajdź raport

27/2018

Raport bieżący nr 27/2018
Data sporządzenia: 2018-06-27
godz. 20:00
Temat: Przekroczenie progu 5% przez Hanapeta Holdings Co Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 27.06.2018r. wpłynęło do Spółki od Hanapeta Holdings Co Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, przekroczenie progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek nabycia w dniu 21 czerwca 2018r. 1.799.087 akcji Spółki, w ramach transakcji pakietowych zawartych poza systemem notowań ciągłych.

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.
Po zmianie udziału, Akcjonariusz posiada łącznie 1.799.087 akcji, stanowiących 5,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.799.087 głosów, co stanowi 5,50 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ponadto Akcjonariusz poinformował, że:
nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki,
brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art 69b Ustawy, odnoszących się do akcji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-27 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-06-27 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved