2019

Znajdź raport

36/2019

Raport bieżący nr 36/2019
Data sporządzenia: 2019-08-21
Godz. 22:08
Temat: Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała w skład Zarządu Spółki Pana Jakuba Kocjana, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Zarządu Spółki Pan Jakub Kocjan złożył oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Jakub Kocjan nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-08-21 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-08-21 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2019-08-21 Jakub Kocjan – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Jakub Kocjan CV
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved