2020

Znajdź raport

73/2020

Raport bieżący nr 73/2020
Data sporządzenia: 2020-12-29
godz. 17:45
Temat: Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2015 z dnia 18.12.2015 roku oraz raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 17.12.2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z SGB -Bank SA („Bank”) aneks do umowy o organizację i obsługę emisji Obligacji serii D oraz umowę konwersyjną, zmieniającą warunki emisji Obligacji serii D, na mocy których dokonano m.in. zmiany terminu wykupu pozostałej do spłaty części Obligacji serii D tj. 22.500 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 22.500.000,00 zł z dnia 31 grudnia 2020 roku na dzień 31 marca 2021 roku.

W związku ze zmianą terminu wykupu 22.500 sztuk Obligacji serii D, Spółka zobowiązana jest przedłożyć do Banku do dnia 15 stycznia 2021 roku:
- nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora Hipoteki tj. Kancelarii Radców Prawnych W. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz sp. k. z siedzibą w Poznaniu,
- potwierdzenie złożenia prawidłowo opłaconego wniosku o wpis zmiany treści hipoteki,
- aneks do umowy z Administratorem Hipoteki, uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-12-29 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2020-12-29 Péter Bódis – Członek Zarządu
2020-12-29 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved