2018

Znajdź raport

10/2018

Raport bieżący nr: 10/2018
Data sporządzenia: 2018-03-05
godz. 19:48
Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.03.2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 36.750 sztuk obligacji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 36.750.000 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Obligacje”).
Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 07.03.2021r. z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.
Spółce przysługuje prawo przedterminowego wykupu Obligacji.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie nowych inwestycji Spółki oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki.
Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na rzecz obligatariuszy.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Obligacje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej funduszowi Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-03-05 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2018-03-05 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved