2017

Znajdź raport

38/2017

Raport bieżący nr: 38/2017
Data sporządzenia: 2017-09-20
godz. 11:52
Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 20.09.2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 18 000 (słownie: osiemnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii NS10, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 18 000 000,00 zł (osiemnaście milionów) złotych („Obligacje”).

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.
Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.
Spółka będzie miała prawo przedterminowego wykupu Obligacji za zapłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) liczonej od wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) 1,00% (100/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w I, II, III oraz IV okresie odsetkowym;
b) 0,50% (50/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w V, VI, VII oraz VIII okresie odsetkowym;
c) 0,20% (20/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w IX, X, oraz XI okresie odsetkowym.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia Spółki.
Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Informacje o przydziale Obligacji Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-20 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-09-20 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved