2020

Znajdź raport

37/2020

Raport bieżący nr 37/2020
Data sporządzenia: 2020-04-23
Godz. 14:25
Temat: Odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 23.04.2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie: Tibor Földi, Pál János Darida, Rezső Ezer, Grzegorz Janas oraz Piotr Woźniak.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wskazane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, przy czym Panowie Tibor Földi, Pál János Darida, Rezső Ezer wskazali, iż są zatrudnieni lub świadczą usługi na rzecz lub zajmują stanowiska zarządcze lub nadzorcze lub posiadają akcje/udziały w spółkach grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz większościowy Spółki oraz sama Spółka.
Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-04-23 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-04-23 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: życiorysy RN pol
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved