2018

Znajdź raport

8/2018

Raport bieżący nr 8/2018
Data sporządzenia: 2018-03-02
godz. 10:09
Temat: Odstąpienie przez spółki zależne od Emitenta od umów na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Polnord Apartamenty Sp. z o.o. („Spółka”) – spółki zależnej, informację o złożeniu w dniu 02.03.2018r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. („KB Dom”) na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy dotyczącej inwestycji pod nazwą „Studio Morena” w Gdańsku („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 04.09.2017r.
Odstąpienie od Umowy dokonuje się co do części niewykonanej Umowy przez KB Dom na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc (od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Spółka, z tytułu odstąpienia od Umowy naliczyła karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy i wezwała KB Dom do jej zapłaty.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 02.03.2018r. spółki zależne od Emitenta złożyły również oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umów zawartych z KB Dom na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy, dotyczących następujących inwestycji: „Fotoplastykon Etap I” w Gdańsku, „Tęczowy Las II Budynek 7” oraz „Tęczowy Las II Budynek 8” w Bartągu, „Neptun II- Etap II budynek C.5-C.8, D3.4” w Ząbkach. Odstąpienia wywołują skutek ex nunc (od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umów).
Zostały także naliczone kary umowne, z tytułu odstąpienia od umów w wysokości po 10% wartości danej umowy i wezwano KB Dom do ich zapłaty.

Odstąpienie od w/w umów nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie KB Dom polegających przede wszystkim na: i) zwłoce w realizacji robót w stosunku do terminów określonych w umowach, ii) konieczności zapłaty przez spółki zależne od Emitenta bezspornych należności na rzecz podwykonawców KB Dom, iii) wystąpieniu okoliczności obiektywnie uzasadniających obawę pogorszenia się sytuacji finansowej KB Dom skutkującej niemożnością wykonania przez niego umów zgodnie z ich postanowieniami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-03-02 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-03-02 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved