2020

Znajdź raport

7/2020

Raport bieżący nr 7/2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Godz. 16:24
Temat: Oddalenie przez Sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Limited
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w dniu 28 stycznia 2020 roku postanowienia o oddaleniu wniosku Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji („Hanapeta”) o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki ws. przyjęcia Zasad Subskrypcji i ustalenie nieistnienia Zasad Subskrypcji, poprzez: (i) zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do wykonania Uchwały Emisyjnej; lub (ii) zakazanie Spółce wystąpienia do właściwego sądu rejestrowego z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej; lub (iii) zakazanie Spółce zawierania umów objęcia Akcji Serii T; lub (iv) w razie uznania przez sąd, że powyższe sposoby zabezpieczenia nie są odpowiednie do zabezpieczenia roszczenia Hanapeta, przez udzielenie zabezpieczenia w taki sposób jaki sąd uzna za właściwy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę Sąd na podstawie art. 357 par. 6 kpc odstąpił od uzasadnienia postanowienia, gdyż podzielił argumenty Spółki przytoczone na poparcie wniosku o oddalenie wniosku Hanapeta o zabezpieczenie, zawarte w piśmie procesowym Spółki, stanowiącym odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 3/2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-29 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-01-29 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved