Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Wybrane dane finansowe skonsolidowane 2020

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

 

I. Przychody ze sprzedaży          

271 742

271 742

60 735

36 012

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

35 583

23 688

7 953

5 507

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

(43 030)

(98 898)

(9 617)

(22 990)

IV. Zysk (strata) brutto  

(56 713)

(94 513)

(12 676)

(21 971)

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(66 730)

(100 858)

(14 914)

(23 446)

VI. Zysk (strata) netto

(66 730)

(122 195)

(14 914)

(28 406)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

70 250

(25 959)

15 701

(6 034)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 935

145 878

1 550

33 911

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

12 970

(143 603)

2 899

(33 382)

X. Przepływy pieniężne netto razem

90 155

(23 684)

20 150

(5 506)

XI. Aktywa trwałe

449 932

484 726

97 498

113 826

 

XII. Aktywa obrotowe                            435 135                557 080                  94 291                  130 816

XIII. Aktywa razem                       885 067         1 041 806             191 789             244 642

XIV Zobowiązania                         89 019           164 615                19 290               38 656

długoterminowe                           

XV Zobowiązania krótkoterminowe    354 880              503 767                   76 900                  118 297

XVI Kapitał własny                        441 168                373 424                       95 599                    87 689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved