Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

 

I. Przychody ze sprzedaży          

 

176 745

 

250 592

 

40 393

 

59 874

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

44 280

( 26 437)

10 120

( 6 317)

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

( 26 335)

( 124 014)

( 6 019)

( 29 631)

IV. Zysk (strata) brutto  

( 24 650)

( 143 357)

( 5 633)

( 34 253)

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

( 16 929)

( 140 508)

( 3 869)

( 33 572)

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

( 16 929)

( 140 660)

( 3 869)

( 33 608)

VII. Kapitał własny

705 577

722 817

159 488

169 616

VIII. Zobowiązania długoterminowe

348 416

364 337

78 756

85 495

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

464 001

311 552

104 883

73 108

X. Aktywa trwałe

703 019

748 984

158 910

175 756

XI. Aktywa obrotowe

807 984

642 730

182 636

150 823

XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

6 992

6 992

1 580

1 641

XIII. Suma aktywów

1 517 994

1 398 706

343 127

328 219

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved