Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Wyszczególnienie w tys. PLN w tys. EUR
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży 250 592 183 188 59 874 43 728
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (26 437) 40 574 (6 317) 9 685
III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (124 014) 21 407 (29 631) 5 110
IV. Zysk (strata) brutto (143 357) 8 906 (34 253) 2 126
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (140 508) 19 039 (33 572) 4 545
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy (140 660) 18 108 (33 608) 4 323
VII. Kapitał własny 727 817 862 979 169 616 202 468
VIII. Zobowiązania długoterminowe 364 337 406 824 85 495 95 447
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 311 552 298 898 73 108 70 126
X. Aktywa trwałe 748 984 789 219 175 756 185 163
XI. Aktywa obrotowe 642 730 770 282 150 823 180 720
XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 6 992 9 200 1 641 2 158
XIII. Suma aktywów 1 398 706 1 568 701 328 219 368 041
 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved