Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wybrane dane finansowe jednostkowe 2020

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

 

I. Przychody ze sprzedaży          

14 535

23 247

3 249

5 404

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

13 013

23 247

2 908

5 404

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

(29 760)

(88 951)

(6 651)

(20 678)

IV. Zysk (strata) brutto  

(53 381)

(126 178)

(11 931)

(29 331)

 

 

 

 

 

V. Zysk (strata) netto

(56 248)

(131 099)

(12 572)

(30 475)

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

13 673

(4 346)

3 056

(1 010)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

40 654

82 541

9 086

19 188

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

14 994

(86 354)

3 351

(20 074)

IX. Przepływy pieniężne netto razem

69 321

(8 159)

15 493

(1 897)

X. Aktywa trwałe

431 740

492 912

93 556

115 748

 

XI. Aktywa obrotowe                              359 207                  347 429               77 838                  81 585

XII. Aktywa razem                       790 947               840 341             171 394          197 333

XIII Zobowiązania                         77 223               150 844              16 734             35 422

długoterminowe                           

XIV Zobowiązania krótkoterminowe    306 743               360 742                   66 469                 84 711

XV Kapitał własny                                     406 981               328 755                 88 190                   77 200

 

 

 

 

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved