Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie w tys. PLN w tys. EUR
01.01.2015 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży 79 469 37 740 18 988 9 009
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 586 36 175 7 069 8 635
III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (39 697) 25 662 (9 485) 6 126
IV. Zysk (strata) brutto (127 969) 11 989 (30 576) 2 862
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (118 231) 24 282 (28 249) 5 796
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy (118 383) 23 351 (28 285) 5 574
VII. Kapitał własny

 735 315

 853 209

172 548 200 176
VIII. Zobowiązania długoterminowe 652 450 681 980 153 103 160 003
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 228 869 237 202 53 706 55 651
X. Aktywa trwałe 1 229 564 1 318 054 288 528 309 235
XI. Aktywa obrotowe 380 079 445 137 89 189 104 436
XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 6 992 9 200 1 641 2 158
XIII. Suma aktywów 1 616 634 1 772 391 379 358 415 830
 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved