Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2015

 

I. Przychody ze sprzedaży          

 

39 682

 

79 469

 

9 069

 

18 988

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

25 198

29 586

5 759

7 069

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

( 37 708)

( 39 697)

( 8 618)

( 9 485)

IV. Zysk (strata) brutto  

( 46 808)

( 127 969)

( 10 697)

( 30 576)

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

( 37 835)

( 118 231)

( 8 647)

( 28 249)

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

( 37 835)

( 118 383)

( 8 647)

( 28 285)

VII. Kapitał własny

697 197

735 315

157 594

172 548

VIII. Zobowiązania długoterminowe

646 729

652 450

146 187

153 103

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

322 824

228 869

72 971

53 706

X. Aktywa trwałe

1 259 659

1 229 564

284 733

288 528

XI. Aktywa obrotowe

400 101

380 079

90 439

89 189

XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

6 992

6 992

1 580

1 641

XIII. Suma aktywów

1 666 751

1 616 634

376 752

379 358

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved