Dywidenda

Rok obrotowy

Zysk netto (zł)

Łączna kwota dywidendy (zł)

Dywidenda na akcję (zł)

% zysku netto

Dzień prawa do dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

2009

57 839 102.22

19 089 722.72

0.86

33.0%

26.07.2010

09.08.2010

2010

43 214 340.75

7 616 908.48

0.32

17.6%

22.07.2011

08.08.2011

2011

90 098 752.58

0.00

0.00

0.0%

-

-

2012

50 581 313.41

0.00

0.00

0.0%

-

-

2013

13 804 765.40

0.00

0.00

0.0%

-

-

2014

13 813 130.60 

0.00  

0.00 

0.0%  

 

 2015 - - - - - -
 2016  - -  -
 2017 16.136  -  - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Informacje podstawowe

Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym Polnord SA.

Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved