2020

Znajdź raport

5/2020

Raport bieżący nr 5/2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Godz. 20:37
Temat: Informacja o złożeniu pozwu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo od Ashbridge Commercial LTD („Ashbridge”) („Pismo”). Ashbridge był jednym z potencjalnych inwestorów biorących udział w procesie budowania księgi popytu prowadzonym w związku z ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii T Spółki, o wartości nominalnej 2,00 złote każda („Oferta”). Ashbridge informuje w Piśmie, iż wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego.
Treść pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie roszczenia ani ich uzasadnienia nie zostały przekazane Spółce, w związku z czym Spółka nie jest w stanie odnieść się do ich zasadności ani argumentacji Ashbridge.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-23 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-01-23 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved