2021

Znajdź raport

18/2021

Raport bieżący nr 18/2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Godz. 21:27
Temat: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że podjął decyzję dotyczącą odwrócenia i utworzenia odpisów aktualizujących.

Spółka udziela pożyczek spółkom zależnym i wspólnym przedsięwzięciom. Pożyczki klasyfikowane są do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Spółka posiada udziały i akcje w jednostkach zależnych, które wykazywane są według ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Analiza wartości udziałów oraz pożyczek udzielonych spółkom zależnym i wspólnym przedsięwzięciom dokonana na 31.12.2020 r., spowodowała, że odniesiono:
- w przychody finansowe odwrócenie odpisu aktualizującego udziały w kwocie 26,16 mln zł;
- w koszty finansowe odpisy aktualizujące udziały w kwocie 19,29 mln zł oraz odpisy aktualizujące pożyczki w kwocie 41,69 mln zł.
Wpływ na wynik brutto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wskazanych powyżej zdarzeń to in minus 34,82 mln zł.
Zdarzenia te nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Polnord.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2020 r. są w trakcie przygotowania i są przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-04-26 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-04-26 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-04-26 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved