2019

Znajdź raport

21/2019

Raport bieżący nr 21/2019
Data sporządzenia: 2019-03-31
godz. 22:28
Temat: Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł.
Przedmiotowa należność wynika z przyznanego Spółce przez Wojewodę Mazowieckiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, odszkodowania za wywłaszczenie - na potrzeby budowy drogi ekspresowej S2 - dwóch nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnica Wilanów, o łącznej pow. 21.669 m2 („Działki”).

Wartość Działek ujęta dotychczas w aktywach Spółki wynosiła 19,8 mln zł.
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („ZRID”), zgodnie z którą użytkowanie wieczyste Działek przeszło z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.
Wartość Działek wskazana w operatach szacunkowych - w oparciu, o które Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowania za Działki na łączną kwotę 6 mln zł - w ocenie Spółki jest znacznie zaniżona. Dlatego Spółka złożyła od w/w decyzji odwołania, które do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane.

Odpis został ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2018, podpisanych podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 45 1f. Ustawy o rachunkowości i obciąży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Spółki za rok 2018.
Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, bowiem sprawozdania finansowe Spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta.
Publikacja sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok nastąpi 30 kwietnia 2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Zarząd podjął decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na istotny wpływ odpisu na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-03-31 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-03-31 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved