2021

Znajdź raport

11/2021

Raport bieżący nr 11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Godz 13:01
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie („Cordia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust 2 pkt 2 oraz art. 77 ust 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Cordia stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 1% poprzednio posiadanej liczby głosów w Spółce.
Zwiększenie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek nabycia przez Cordia akcji w związku z rozliczeniem w dniu 23 lutego 2021 r. przymusowego wykupu akcji Spółki, ogłoszonego przez podmiot pośredniczący w wykupie przymusowym tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskiego w Warszawie w dniu 18 lutego 2021 r.
Przed zmianą udziału, Cordia posiadała 93.916.449 akcji, stanowiących 96,28 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 96,28 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast po zmianie, Cordia posiada 97.543.127 akcji, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 100 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-02-26 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-02-26 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-02-26 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: zawiadomienie Cordia
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved