Okresy zamknięte


W związku terminami publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Polnord SA („Spółka”) informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych w 2017 roku:

• 19.02.2017 – 21.03.2017- przed publikacją raportu rocznego za 2016 rok (jednostkowego i skonsolidowanego)
• 16.04.2017 – 16.05.2017– przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku,
• 01.08.2017 – 31.08.2017 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku,
• 15.10.2017 – 14.11.2017 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego (Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR).
Spółka, może zezwolić na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z Art. 19 ust 12 MAR oraz Art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. W takim jednak przypadku, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek obrotu w okresie zamkniętym należy złożyć do Spółki uzasadniony pisemny wniosek o zgodę na przeprowadzenie natychmiastowej transakcji. We wniosku należy opisać planowaną transakcję oraz wyjaśnić, jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji.

Dodatkowo Spółka przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Spółki do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved