Okresy zamknięte


OKRESY ZAMKNIĘTE
W związku terminami publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Polnord SA („Spółka”) informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych w 2020 roku:

• 01.04.2021 – 30.04.2021- przed publikacją raportu rocznego za 2020 rok (jednostkowego i skonsolidowanego)
• 30.04.2021 – 29.05.2021– przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku,
• 31.08.2021 – 29.09.2021 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku,
• 31.10.2021 – 29.11.2021 – przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego (Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR).
Spółka, może zezwolić na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z Art. 19 ust 12 MAR oraz Art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. W takim jednak przypadku, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek obrotu w okresie zamkniętym należy złożyć do Spółki uzasadniony pisemny wniosek o zgodę na przeprowadzenie natychmiastowej transakcji. We wniosku należy opisać planowaną transakcję oraz wyjaśnić, jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji.

Dodatkowo Spółka przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Spółki do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved