Notyfikacje transakcji

Notyfikowanie transakcji


W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej POLNORD SA zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych POLNORD SA


Procedura notyfikacji:

W dniu 6 grudnia 2019 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozporządzenie to wprowadza przede wszystkim nową procedurę przekazywania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Urząd KNF opublikował na stronie internetowej komunikat zawierający informacje o sposobie realizacji tego obowiązku.

KOMUNIKAT UKNF Z 23 GRUDNIA 2019
Uruchomienie formularza elektronicznego służącego do przesyłania notyfikacji na podstawie art. 19 MAR

Wzór powiadomienia Polnord SA oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest do pobrania w załączniku.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest do pobrania w załączniku. 

Skan podpisanych powiadomień należy przekazywać do Spółki pocztą elektroniczną na adres: raporty@polnord.pl lub polnord@polnord.pl

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved